Оцінювання успішності учнів в країнах ЄС

Інструментом підвищення якості в реформуванні змісту освіти виступає удосконалення системи оцінювання — успішності учнів, роботи навчальних закладів, кваліфікаційного рівня вчителів, ефективності функціонування системи інспекторату, досконалості освітніх кваліфікацій.

З метою визначення основних критеріїв для удосконалення системи оцінювання в країнах ЄС на сучасному етапі відбувається процес розробки таких ключових понять:

 • що має бути базою для оцінювання: досягнення особистості у порівнянні з іншими учнями або досягнення відносно незалежного стандарту?;
 • які засоби перевірки правильності свідчення необхідні для встановлення правдоподібності оцінювальних рішень?;
 • яким чином має бути забезпечена якість оцінювального процесу?

Успішне вирішення згаданих проблем дасть змогу побудувати загальну систему оцінювання знань, що стане основою для підвищення якості шкільної освіти.

Одним із видів оцінювання успішності учнів є щоденне оцінювання, яке складається з «нормативного» та «критеріального» компонентів: досягнення кожного учня оцінюються відносно певної норми, за яку приймаються усереднені досягнення групи або класу, та відносно середньостатистичного суспільного критерію, який відображають нормативні документи на рівні регіону або держави.

Іншим видом оцінювання успішності учнів у європейських країнах виступає зовнішнє оцінювання, яке дає змогу зробити порівняння та отримати дані щодо рівня знань учнів на регіональному або національному рівнях і вжити заходів з метою загального підвищення освітніх досягнень.

Перехід з класу в клас у багатьох країнах базується переважно на результатах постійного оцінювання знань, умінь та навичок учнів учителем-викладачем у класі. Періодичне оцінювання (іспити наприкінці шкільного року та серії тестів через регулярні інтервали часу протягом навчального року) відіграють часто лише допоміжну роль. На думку зарубіжних фахівців, постійне оцінювання (а не періодичне) дає змогу отримати більш реальну картину прогресу учнів.

Оцінювання проводиться трьома способами:

 • письмова форма;
 • усна форма;
 • тестування.

Оцінювання в практиці дистанційної школи «FOCUS» ґрунтується на позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня його невдач. Результати навчальної діяльності учнів на всіх етапах шкільної освіти не обмежуються знаннями, уміннями, навичками, метою навчання є сформовані компетентності, як загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді та цінностях особистості.

Згідно наших методик основними функціями оцінювання навчальних досягнень учнів є:

 • контролююча ‑ визначає рівень досягнень кожного учня (учениці), готовність до засвоєння нового матеріалу, що дає змогу вчителеві відповідно планувати й викладати навчальний матеріал;
 • навчальна ‑ сприяє повторенню, уточненню й поглибленню знань, їх систематизації, вдосконаленню умінь та навичок;
 • діагностико-коригувальна ‑ з’ясовує причини труднощів, які виникають в учня (учениці) в процесі навчання; виявляє прогалини у засвоєному, вносить корективи, спрямовані на їх усунення;
 • стимулювально-мотиваційна ‑ формує позитивні мотиви навчання;
 • виховна — сприяє формуванню умінь відповідально й зосереджено працювати, застосовувати прийоми контролю й самоконтролю, рефлексії навчальної діяльності.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *