Сучасні тенденції інклюзивної освіти в умовах сучасної школи

Якісна освіта вважається головною умовою розвитку успішного суспільства. На сучасному етапі розвитку системи неперервної спеціальної освіти відбувається докорінне переосмислення парадигми навчання й виховання дитини з особливими потребами, оновлення змісту, форм і методів навчання, зорієнтованого на становлення особистості такої дитини як суб’єкта освітньо-виховного процесу, створення сприятливих умов для її фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я, правового й соціального захисту. 
До основних сучасних тенденцій світового розвитку, що зумовлюють істотні зміни в системі освіти, належать: 
1. Прискорення темпів розвитку суспільства і як наслідок необхідність підготовки людей до життя в умовах, що швидко змінюються. 
2. Перехід до постіндустріального, інформаційного суспільства, значне розширення масштабів міжкультурної взаємодії, у зв’язку з чим особливо важливими стають чинники комунікабельності й толерантності. 
3. Виникнення глобальних проблем, які можна вирішити лише шляхом співробітництва у межах міжнародного співтовариства, що передбачає формування у молодого покоління сучасного мислення. 
4. Демократизація суспільства, розширення можливостей соціального вибору за умови готовності громадян до такого вибору. 
5. Динамічний розвиток економіки, зростання конкуренції, скорочення сфери некваліфікованої й малокваліфікованої праці, глибокі структурні зміни у сфері зайнятості, що визначають постійну потребу в підвищенні професійної кваліфікації й перепідготовці працівників, зростанні їхньої професійної мобільності.
Після прийняття Конвенції ООН про права інвалідів у 2008 та її ратифікації Україна повинна забезпечувати інклюзивну освіту на всіх рівнях, доступ до загальної вищої освіти, професійного навчання, освіти для дорослих і навчання протягом усього життя без дискримінації та нарівні з іншими, з метою розвитку фізичних, розумових та творчих здібностей інвалідів, почуття достоїнства та самоповаги, надання можливостей для ефективної участі таких людей у житті суспільства. Однак існує велика кількість перепон у процесі інтегрованого навчання та інклюзивної освіти в цілому.
Школа дистанційного навчання «FOCUS» створює оптимальні умови для повноцінного отримання шкільної освіти учнів незалежно від рівня здоров’я. Нашими основними принципами в процесі навчання учнів «зі особливими потребами» є принципи децентралізації, нормалізації й інтеграції.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *